Konfirmantar

Foto:Bo Mathisen/Ressursbanken.no

Konfirmantane var på leir i august frå mandag til laurdag.Leiren er på Gjennestad vidaregåande skule i Stokke.Gjennom konfirmantåret er det samling ein gong i månaden. Det er i tillegg ljosmesse i desember, kirkens nødhjelp-aksjon i april.Før konfirmasjonsgudstenesta i april/mai, er det og ei samtalegudsteneste. To gonger skal konfirmantane vere ministrant på ei gudsteneste.

 

Konfirmasjon laurdag 17.oktober 2020

 

Emilia Isabelle Dahler

Ketil A. Momrak-Haugan

Kristian Taraldlien

Sigrid Veum

 

Program hausten 2020

 Tysdag 29.sept. kl 18.     Samling. Frammøte prestegarden. Vi går tur i nærområdet.

Tysdag  20.oktober kl 18  Samling i prestegarden.

Søndag 8.november kl 11. Moland kyrkje. Presentasjonsgudsteneste.

Tysdag 24.november kl 18. Samling i prestegarden.

Søndag 6.desember  kl 17. Ljosmesse Veum kyrkje (gudst. startar kl 18)

 

Kan du ikkje kome/ spørsmål ? Ring eller sms til Tore. 480 90 970

Nyttig å vite

Foto:Bo Mathisen/Ressursbanken.no

Spørsmål og svar - konfirmasjon

1)  Kva for alder skal ein konfirmant ha ?

Svar: Det er vanleg å konfirmera seg når ein fyllar 15 år. Når ein fyllar 15 er ein religiøst myndig, kan bestemme sjølv over spørsmål om tru og livssyn.

2) Må ein vera kristen for å verte konfirmert ?

Svar:Konfirmasjonen byggjer på at ein er døypt. Tidlegare var konfirmasjonen ein høgtideleg handling der ein stadfesta si dåpspakt. I dag er konfirmasjonsgudstenesta ei forbønsgudsteneste der vi ber ein bøn for kvar konfirmant. Elles er konfirmasjonstida  ei tid der ein har undervisning om kyrkje og kristendom, men også om kva det vil seie å vere menneske og ungdom osb. Konfirmasjonen er open for at ungdom kan ha både tru og tvil, undring og uvisse. Og det er OK! Vaksne kan vel og ha det slik. Dei som ikkje er døypte, kan verte døypte i konfirmasjonstida, i ei gudsteneste eller med berre det næraste til stades.

3) Kva er upplegget for konfirmasjonstida ?

Svar: I Fyresdal er det presentasjonsgudsteneste første helg i juni. I starten av august er det leir på Gjennestad vidaregåande skule i Stokke frå mandag til laurdag. Her er både alvor og gøy, aktivitetar og underholdning, og god mat !  Gjennom konfirmasjonstida møtast vi ein gong i månaden til samling, i prestegarden, Betel eller anna plass, før jol er det ljosmesse, på våren er det innsamling til Kirkens nødhjelp, og i april/mai er det samtalegudsteneste. I løpet av året  skal kvar konfirmant vere ministrant ved minst to gudstenester.Sjølve konfirmasjonsgudstenesta er ein  laurdag i slutten av mai. Opplegget er obligatorisk.NB  Til leiren finnast eit alternativt opplegg som pilegrimskonfirmant.

4) Korleis er konfirmasjonsgudstenesta ?

Svar: Før denne gudsteneste har kvar konfirmant fått låna kvar si  kvite kappe, og vi møtar seinast ein halv time før. Det er begrensa med plass i kyrkja, kvar konfirmant får reservert ca. to benkar. Konfirmantane går inn i kyrkja i prosesjon samman med prest og klokkar. Kvar konfirmant knelar ved alterringen , der presten bed ein kort bøn for kvar einskild.Til slutt går vi og ut av kyrkja i prosesjon. Etter messa vert det moglegheit for fotografering.

 

 

I prestegarden

Hva med leir for 20/21-kullet ?

Det ble ingen konfirmantleir på Gjennestad i sommer. Så er spørsmålet, blir det leir for kommende konfirmantkull ? Petter @ co  har planlagt leir i uke 8 i 2021, i vinterferien. Det er jo to leire som skal til, og da er det planlagt  at en leir arrangeres første halvdel av ferien, mens andre leir arrangeres siste halvdel. Dvs. fra onsdag ettermiddag til søndag . Det er denne siste Fyresdal blir med på. Leiren er lagt til Havna hotell på Tjøme.Pga koronasituasjonen kan det bli endringer. Vi vil gjøre alt for å få til et tilbud, men i disse dager så vet vi ikke hvordan smittesituasjonen blir etter jul.

Bilde: 2020- konfirmanter på Gjennestad.