Konfirmantar

Foto:Bo Mathisen/Ressursbanken.no

Konfirmantane var på leir i august frå mandag til laurdag.Leiren er på Gjennestad vidaregåande skule i Stokke.Gjennom konfirmantåret er det samling ein gong i månaden. Det er i tillegg ljosmesse i desember, kirkens nødhjelp-aksjon i april.Før konfirmasjonsgudstenesta i april/mai, er det og ei samtalegudsteneste. To gonger skal konfirmantane vere ministrant på ei gudsteneste.

 

 

Nye konfirmantar 2021/2022 - informasjon

Vi gleder oss til å møta dei nye konfirmantane konfirmantåret 2021-22! Her kjem noko informasjon for dykk.  Konfirmasjonen er ei gammal tradisjon i kyrkja, og den starta på 1730-talet, etter ynskje frå den dansk-norske kongen. I dag er konfirmasjonen en kombinasjon av konfirmasjonstida og avsluttande konfirmasjonsgudsteneste. I dag er denne gudstenesten ei forbønsgudsteneste, og det er ikkje noko krav om at konfirmanten skal ha ei uttalt kristen vedkjenning. Men i utgangspunktet er konfirmasjonen for dei som er døypte, men det er og mogleg å verta døypt under konfirmasjonstida.

Det har skjedd noko nytt for konfirmasjonen i Vest-Telemark iår. Tidlegare har konfirmantåret starta med ei vekes leir på Gjennestad i Stokke. Så har det vore undervisning gjennom året, med avsluttande konfirmasjon i slutten av mai. For dere nye konfirmantar vert det slik: Vi startar med eit informasjonsmøte om konfirmasjonen tysdag 7. september kl 19  på Betel. Dette er og for foresatte. Så startar sjølve undervisninga først i januar, og i mai/juni har vi ei samtalemesse. Så er det leir på Gjennestad andre veka i skuleferien, før vi har avsluttande konfirmasjon siste laurdag i august. Gjennom året skal dei være ministrantar i 2 gudstenester, samt at vi og har kirkens nødhjelpaksjonen og eit par turar til fellesopplegg med dei andre konfirmantane i vest-Telemark i Seljord. På infomøte i september er det høve til å melde seg på konfirmasjonstida. Velkomen som konfirmant! Om du vil spørja om noko , ta kontakt med kyrkjekontoret.

Nyttig å vite

Foto:Bo Mathisen/Ressursbanken.no

Spørsmål og svar - konfirmasjon

1)  Kva for alder skal ein konfirmant ha ?

Svar: Det er vanleg å konfirmera seg når ein fyllar 15 år. Når ein fyllar 15 er ein religiøst myndig, kan bestemme sjølv over spørsmål om tru og livssyn.

2) Må ein vera kristen for å verte konfirmert ?

Svar:Konfirmasjonen byggjer på at ein er døypt. Tidlegare var konfirmasjonen ein høgtideleg handling der ein stadfesta si dåpspakt. I dag er konfirmasjonsgudstenesta ei forbønsgudsteneste der vi ber ein bøn for kvar konfirmant. Elles er konfirmasjonstida  ei tid der ein har undervisning om kyrkje og kristendom, men også om kva det vil seie å vere menneske og ungdom osb. Konfirmasjonen er open for at ungdom kan ha både tru og tvil, undring og uvisse. Og det er OK! Vaksne kan vel og ha det slik. Dei som ikkje er døypte, kan verte døypte i konfirmasjonstida, i ei gudsteneste eller med berre det næraste til stades.

3) Kva er upplegget for konfirmasjonstida ?

Svar: I Fyresdal er det presentasjonsgudsteneste første helg i juni. I starten av august er det leir på Gjennestad vidaregåande skule i Stokke frå mandag til laurdag. Her er både alvor og gøy, aktivitetar og underholdning, og god mat !  Gjennom konfirmasjonstida møtast vi ein gong i månaden til samling, i prestegarden, Betel eller anna plass, før jol er det ljosmesse, på våren er det innsamling til Kirkens nødhjelp, og i april/mai er det samtalegudsteneste. I løpet av året  skal kvar konfirmant vere ministrant ved minst to gudstenester.Sjølve konfirmasjonsgudstenesta er ein  laurdag i slutten av mai. Opplegget er obligatorisk.NB  Til leiren finnast eit alternativt opplegg som pilegrimskonfirmant.

4) Korleis er konfirmasjonsgudstenesta ?

Svar: Før denne gudsteneste har kvar konfirmant fått låna kvar si  kvite kappe, og vi møtar seinast ein halv time før. Det er begrensa med plass i kyrkja, kvar konfirmant får reservert ca. to benkar. Konfirmantane går inn i kyrkja i prosesjon samman med prest og klokkar. Kvar konfirmant knelar ved alterringen , der presten bed ein kort bøn for kvar einskild.Til slutt går vi og ut av kyrkja i prosesjon. Etter messa vert det moglegheit for fotografering.

 

 

I prestegarden

Hovstøyl Fleire bilete på kyrkjaifyresdal.com, se i menyen etter "Fotoalbum-Hovstøyl"