Konfirmantar

Foto:Bo Mathisen/Ressursbanken.no

Konfirmantane var på leir i august frå mandag til laurdag.Leiren er på Gjennestad vidaregåande skule i Stokke.Gjennom konfirmantåret er det samling ein gong i månaden. Det er i tillegg ljosmesse i desember, kirkens nødhjelp-aksjon i april.Før konfirmasjonsgudstenesta i april/mai, er det og ei samtalegudsteneste. To gonger skal konfirmantane vere ministrant på ei gudsteneste.

 

 

Konfirmantar 2020           Konfirmasjon laurdag 23.mai kl 12  Moland kyrkje

Yngve Åmlid

Maria Breivik Fossland

Emilia Isabelle Dahler

Ketil A. Momrak-Haugan

Svein Austjore

Knut Austjore

Kristian Taraldlien

Emma Valseth Holmegård

Mathilde Kiland-Carlsen

Gaute Libjå

Eskil Nordbø

Tora Sølyst Skomedal

Sigrid Veum

Bendik Skansen Veum

 

NB! På grunn av coronaviruset er mesteparten av konfirmasonssamlingene avlyst. Konfirmasjonsgudstjeneste er utsatt til høsten, enten føtst i september eller midt i oktober.En samtalegudstjeneste vil komme i forkant av dette. Mer info etterhvert.

Program våren 2020

7.1.      Samling prestegården.  18-19.30

25.2.     Samling prestegården.Ragnar kommer. Kl 18-19.30

27.3.     Fasteaksjonssamling i Seljord.   kl 18. Mer info senere.

29.3.     Fasteaksjonen med bøsser i Fyresdal.Mer info senere.

21.4.     Samling prestegården.  Kl 18-19.30

28.4.      Prøving kappar/ øving til samtalegudsteneste. Moland kyrkje kl 18-19.30.

 3.5.      Moland kyrkje kl 18.Samtalegudstjeneste. Kyrkjekaffe Betel.

23.5.      Moland kyrkje Kl 12. Konfirmasjon. Frammøte: 11.30. Nb! Lørdag.

Kan du ikke komme ? Ring eller sms til Tore. 480 90 970

Nyttig å vite

Foto:Bo Mathisen/Ressursbanken.no

Spørsmål og svar - konfirmasjon

1)  Kva for alder skal ein konfirmant ha ?

Svar: Det er vanleg å konfirmera seg når ein fyllar 15 år. Når ein fyllar 15 er ein religiøst myndig, kan bestemme sjølv over spørsmål om tru og livssyn.

2) Må ein vera kristen for å verte konfirmert ?

Svar:Konfirmasjonen byggjer på at ein er døypt. Tidlegare var konfirmasjonen ein høgtideleg handling der ein stadfesta si dåpspakt. I dag er konfirmasjonsgudstenesta ei forbønsgudsteneste der vi ber ein bøn for kvar konfirmant. Elles er konfirmasjonstida  ei tid der ein har undervisning om kyrkje og kristendom, men også om kva det vil seie å vere menneske og ungdom osb. Konfirmasjonen er open for at ungdom kan ha både tru og tvil, undring og uvisse. Og det er OK! Vaksne kan vel og ha det slik. Dei som ikkje er døypte, kan verte døypte i konfirmasjonstida, i ei gudsteneste eller med berre det næraste til stades.

3) Kva er upplegget for konfirmasjonstida ?

Svar: I Fyresdal er det presentasjonsgudsteneste første helg i juni. I starten av august er det leir på Gjennestad vidaregåande skule i Stokke frå mandag til laurdag. Her er både alvor og gøy, aktivitetar og underholdning, og god mat !  Gjennom konfirmasjonstida møtast vi ein gong i månaden til samling, i prestegarden, Betel eller anna plass, før jol er det ljosmesse, på våren er det innsamling til Kirkens nødhjelp, og i april/mai er det samtalegudsteneste. I løpet av året  skal kvar konfirmant vere ministrant ved minst to gudstenester.Sjølve konfirmasjonsgudstenesta er ein  laurdag i slutten av mai. Opplegget er obligatorisk.NB  Til leiren finnast eit alternativt opplegg som pilegrimskonfirmant.

4) Korleis er konfirmasjonsgudstenesta ?

Svar: Før denne gudsteneste har kvar konfirmant fått låna kvar si  kvite kappe, og vi møtar seinast ein halv time før. Det er begrensa med plass i kyrkja, kvar konfirmant får reservert ca. to benkar. Konfirmantane går inn i kyrkja i prosesjon samman med prest og klokkar. Kvar konfirmant knelar ved alterringen , der presten bed ein kort bøn for kvar einskild.Til slutt går vi og ut av kyrkja i prosesjon. Etter messa vert det moglegheit for fotografering.

 

 

I prestegarden